وب سایت مهندسی نرم افزار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز


Ahmad


اگر تنها ابزارتان چکش باشد، همه مسائل برایتان تبدیل به میخ می‌شوند.
(مارک تواین)